Artikel 1 Definities
1. In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Uitvoerder: WappStars B.V. ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 56920938. Opdrachtgever: de wederpartij van Uitvoerder. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
2. Indien een overeenkomst wordt aangegaan tussen de Uitvoerder en een vennootschap in oprichting of anderszins een (nog) niet bestaande vennootschap, wordt de overeenkomst tevens aangegaan van door de ondertekenaar van die overeenkomst aan de zijde van de Opdrachtgever en in diens hoedanigheid als privépersoon.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Uitvoerder en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Uitvoerder, voor de uitvoering waarvan door Uitvoerder derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Uitvoerder en zijn directie.
4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Uitvoerder en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
7. Indien Uitvoerder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Uitvoerder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes en Aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte en/of aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Uitvoerder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De door Uitvoerder gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij gelden gedurende 10 werkdagen, tenzij anders aangegeven. Uitvoerder is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever binnen 10 werkdagen schriftelijk wordt bevestigd. Offertes of aanbiedingen, welke door Opdrachtgever na het verstrijken van de termijn worden geaccepteerd, binden Uitvoerder enkel indien de acceptatie schriftelijk door Uitvoerder is bekrachtigd.
4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Uitvoerder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Uitvoerder anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Uitvoerder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
7. Offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Uitvoerder zien expliciet toe op gebruik van het door Uitvoerder geleverde product of dienst ten behoeve van de Nederlandse markt. Enkel indien expliciet schriftelijk overeenkomen is het Opdrachtgever toegestaan om het geleverde product of dienst in internationale sfeer te gebruiken.
8. Uren, welke op de facturen van Uitvoerder staan vermeld als ‘geïnvesteerde uren’ kunnen met terugwerkende kracht door Uitvoerder aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht in het geval dat Opdrachtgever gedurende de overeenkomst door een derde partij wordt overgenomen, althans door overdracht van (de meerderheid van) diens aandelen de zeggenschap in zijn bedrijfsvoering verliest, of besluit het product niet feitelijk in gebruik te nemen.

Artikel 4 Contractsduur, uitvoeringstermijnen
1. De overeenkomst tussen Uitvoerder en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Uitvoerder derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. Uitvoerder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goedvakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, doch Uitvoerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid door het niet verwezenlijken van het door Opdrachtgever beoogde doel.
2. Uitvoerder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.
3. Uitvoerder is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Uitvoerder de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Uitvoerder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Uitvoerder worden verstrekt. Indien de betreffende gegevens niet tijdig aan Uitvoerder zijn verstrekt, heeft Uitvoerder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.
6. Uitvoerder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Uitvoerder is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7. Indien door Uitvoerder of door Uitvoerder ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Opdrachtgever vrijwaart Uitvoerder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke toerekenbaar is aan Opdrachtgever.
9. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Uitvoerder gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Uitvoerder daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor beïnvloed worden. Uitvoerder zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het tijdstip nader bepalen. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert generlei wanprestatie van Uitvoerder op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
3. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken, zal Uitvoerder de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een verzoek tot wijziging of aanvulling van de overeenkomst kwalitatieve en / of financiële consequenties zou kunnen hebben, kan Uitvoerder, zonder in gebreke te komen, het verzoek weigeren.
5. Wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke overeenkomst die hogere kosten met zich brengen dan waarop bij offerte en / of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Artikel 7 Oplevering en acceptatie
1. Tenzij Uitvoerder op grond van de overeenkomst de applicatie op zijn eigen computersysteem of op het computersysteem van een door Uitvoerder geselecteerde derde ten behoeve van Opdrachtgever zal ‘hosten’, zal Uitvoerder de applicatie op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan Opdrachtgever afleveren.
2. Uitsluitend indien schriftelijk tussen partijen is overeengekomen zal Uitvoerder de applicatie bij Opdrachtgever of bij een door de Opdrachtgever aangewezen derde (host-provider) installeren.
3. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen aanvaardt Opdrachtgever de applicatie in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Uitvoerder op grond van de wet, de overeenkomst tussen partijen en / of artikel 17 (Garantie) van deze Algemene Voorwaarden.
4. Enkel indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, is het bepaalde in de leden 5 tot en met 12 van dit artikel van toepassing.
5. Waar in dit artikel gesproken wordt van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Van een fout is enkel sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen en deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten binnen 24 uur na ontdekking daarvan schriftelijk melding te maken aan Uitvoerder. Bij niet tijdige, schriftelijke melding, vervallen alle rechten van opdrachtgever.
6. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode dertig dagen na aflevering, of indien een door Uitvoerder uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is Opdrachtgever niet gerechtigd de applicatie voor productie of operationele doeleinden te gebruiken.
7. Indien een acceptatietest is overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht onder zijn volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of de afgeleverde applicatie beantwoordt aan de tussen partijen overeengekomen specificaties. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de door of namens Uitvoerder eventueel verleende bijstand bij het uitvoeren van een acceptatietest geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8. De applicatie zal tussen partijen als geaccepteerd gelden:
a. indien tussen partijen niet is overeengekomen dat Opdrachtgever een acceptatietest uitvoert: bij de aflevering of, indien een door Uitvoerder uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel
b. indien tussen partijen wel is overeengekomen dat Opdrachtgever een acceptatietest uitvoert: op de eerste dag na de testperiode, dan wel.
c. indien Uitvoerder vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in lid 7 van dit artikel ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 10 van dit artikel aan acceptatie niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de applicatie, indien Opdrachtgever daarvan vóór het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

9. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de applicatie fouten bevat, zal Opdrachtgever Uitvoerder uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Uitvoerder zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen.
10. Acceptatie van de applicatie mag niet onthouden worden op gronden die geen verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de applicatie redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Uitvoerder om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling, indien toepasselijk, te herstellen. Acceptatie mag voorts niet onthouden worden omwille van aspecten van de applicatie die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals stijl, aspecten betreffende de vormgeving en esthetische aspecten.
11. Niet-acceptatie van een bepaalde fase laat een eventuele acceptatie van een eerdere fase onverlet.
12. Acceptatie van de applicatie op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft ten gevolge dat Uitvoerder gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake het ontwerken en ontwikkelen van de applicatie en, indien tevens de installatie door Uitvoerder is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake installatie van de applicatie. Acceptatie van de applicatie doet niets af aan de rechten van Opdrachtgever op grond van lid 10 van dit artikel betreffende kleine fouten en artikel 17 betreffende garantie.

Artikel 8 Tarief
1. Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeen.
2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand worden de verschuldigde kosten maandelijks in rekening gebracht.
3. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het tarief van Uitvoerder.
4. Uitvoerder is niettemin, ondanks het overeenkomen van een vast honorarium of uurtarief, gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief zoals gespecificeerd in lid 5 en 6.
5. Uitvoerder is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Uitvoerder kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
6. Uitvoerder mag bovendien het tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende is ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Uitvoerder, dat in redelijkheid niet van Uitvoerder mag worden verwacht deze werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.
7. In geval van prijsstijging is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na afloop van deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Indien de verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding over te gaan.
8. Het voornemen tot verhoging van het tarief zal Uitvoerder schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar maken. Uitvoerder zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop deze zal ingaan vermelden.
9. Indien Opdrachtgever de door Uitvoerder kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Uitvoerder genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
10. Indien partijen een andere valuta overeenkomen dan de Euro, komen koerswijzigingen ten opzichte van de voor risico van de Opdrachtgever.

Artikel 9 Betaling
1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Uitvoerder aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij tussen partijen anders schriftelijk is overeengekomen.
2.Indien Opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn zijn betalingsverplichting jegens Uitvoerder voldoet dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan – voor het geval opdrachtgever een consument is -, de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn. Opdrachtgever is alsdan – voor het geval opdrachtgever handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf – de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn.
3. Uitvoerder heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de gemaakte (buitengerechtelijke) kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Uitvoerder kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Uitvoerder kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 Incassokosten
1. Nadat de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle daadwerkelijk gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
2. De eventuele daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.
3. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 11 Opschorting, staking, verrekening en ontbinding
1. Uitvoerder is in ieder geval gerechtigd met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling zijn verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten, waaronder maar niet uitsluitend het offline halen van een door Uitvoerder ten behoeve van Opdrachtgever gehoste applicatie, het tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk blokkeren of buiten gebruik stellen van een of meerdere aansluitingen of diensten en/of de overeenkomst te ontbinden in onder andere de volgende gevallen:
a. Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt;

b. na het sluiten van de overeenkomst Uitvoerder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet verwacht mag worden, alsmede ingeval van een verzoek tot
schuldsanering, surseance van betaling, faillissement van Opdrachtgever of bij stilleggen, ontbinding of liquidatie van diens bedrijf;
e. het daadwerkelijk gebruik van de zaken en/of diensten niet conform de overeenkomst is, niet overeenkomt met het normaal gebruik waarop de tarieven zijn afgestemd of substantieel afwijkt van het gebruik dat in redelijkheid verwacht mag worden;
f. zich omstandigheden voordoen, buiten de macht van Uitvoerder, die de uitoefening van de overeenkomst onmogelijk of onevenredig bezwaarlijk maken;
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden is hetgeen aan Uitvoerder verschuldigd is, terstond opeisbaar. Indien Uitvoerder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. De gevolgen van opschorting, staking en / of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Uitvoerder is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden of te lijden (in)directe schade als gevolg van opschorting, staking en / of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart Uitvoerder voor aanspraken van derden, welke stellen schade te hebben geleden of te zullen lijden als gevolg van opschorting, staking en / of ontbinding van de verplichtingen van Uitvoerder jegens Opdrachtgever.
6. Uitvoerder behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
7. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening;

Artikel 12 Materialen
1. Alle materialen die Uitvoerder voor of in verband met een opdracht ontwikkelt of doet ontwikkelen, worden door de Uitvoerder met de grootst mogelijke zorg omringd en bewaard gedurende de overeenkomst.
2. Aan het einde van deze periode kan de Uitvoerder Opdrachtgever verzoeken mee te delen of deze er op prijs stelt dat de materialen nog langer door Uitvoerder worden bewaard.
3. Bij het einde van de samenwerking zal Uitvoerder de nog onder Uitvoerder berustende materialen op eerste verzoek afgeven aan Opdrachtgever, zonder daarvan een kopie te behouden, mits Opdrachtgever alle door hem onbetwiste facturen heeft betaald, althans daarvoor redelijke zekerheden heeft gesteld.
4. Indien Uitvoerder aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen na schriftelijk verzoek in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
5. Indien Opdrachtgever, om weke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 4 van dit artikel bepaalde verplichting, heeft Uitvoerder het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde inkomsten, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Indien Uitvoerder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Uitvoerder is niet eerder aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, dan nadat Uitvoerder door Opdrachtgever schriftelijk door middel van een ingebrekestelling een redelijke termijn is gegeven de tekortkoming te zuiveren en Uitvoerder de tekortkoming binnen die redelijke termijn niet heeft gezuiverd.
3. Uitvoerder is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Uitvoerder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Uitvoerder toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan het bedrag per gebeurtenis – waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd- dat in een voorkomend geval door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
5. In afwijking van het onder lid 2 van dit artikel bepaalde, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
6. Uitvoerder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Uitvoerder of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de zaken die voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15 Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Uitvoerder voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en / of auteursrechten op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien Uitvoerder uit dien hoofde door derden wordt aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Uitvoerder zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Uitvoerder, zonder ingebrekestelling, gerechtigd daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Uitvoerder en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
3. Indien Opdrachtgever aan Uitvoerder informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert hij dat deze vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele directe of indirecte schade en de kosten die deze schade met zich brengt, voortvloeiend uit het niet nakomen van deze bepalingen zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever en zijn direct opeisbaar.

Artikel 16 Overmacht
1. Uitvoerder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Uitvoerder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Uitvoerder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. Onder deze oorzaken valt tevens maar niet uitsluitend:
– werkstakingen in het bedrijf van Uitvoerder;
– uitval of storing bij een door Uitvoerder ingeschakelde hostingpartij;
– internetstoring(en) bij Uitvoerder of Opdrachtgever.
4. Uitvoerder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Uitvoerder zijn verbintenis had moeten nakomen.
5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
6. Indien Uitvoerder ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomst, is Uitvoerder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Verjaringstermijn
1. Vorderingsrechten en anderen bevoegdheden van Opdrachtgever of een derde jegens de Uitvoerder in verband met een overeenkomst, verjaren binnen één jaar na het redelijkerwijs bekend zijn of kunnen zijn van Opdrachtgever of de derde met deze rechten of bevoegdheden.
2. Het bepaalde onder lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen verjaren binnen twee jaar na het redelijkerwijs bekend zijn of kunnen zijn van opdrachtgever of derde met deze rechten of bevoegdheden.

Artikel 18 Garantie
1. Uitvoerder zal zich naar beste vermogen inspannen, aan hem toerekenbare fouten in de weergave van de inhoud van de applicatie of gebreken in de technische werking van de applicatie binnen redelijke termijn te herstellen. De genoemde garantie geldt voor een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen een maand na voltooiing van de acceptatietest. Dit dient gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Uitvoerder te zijn gemeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
2. Uitvoerder staat er niet voor in dat de applicatie goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van web- en internetbrowsers en eventuele andere programmatuur. Uitvoerder staat er evenmin voor in dat de applicatie goed werkt in samenhang met alle soorten toekomstige technologie, zoals onder andere toekomstige apparatuur, devices, (mobiele) browsers en / of besturingssystemen.
3. Uitvoerder garandeert niet dat de applicatie zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Opdrachtgever aanvaardt dat fouten en gebreken in de werking van de applicatie het gevolg kunnen zijn van handelen van een of meer derden.
4. Uitvoerder is te allen tijde gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de applicatie aan te brengen.
5. Indien er sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan Uitvoerder toe te rekenen oorzaken of indien de fouten of gebreken tijdens de testperiode vastgesteld hadden kunnen worden kan Uitvoerder volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen.
6. De herstelverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Uitvoerder wijzigingen in de applicatie aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
7. Herstel van fouten of gebreken zal geschieden op een door Uitvoerder te bepalen locatie.
8. Uitvoerder heeft geen verplichting tot herstel voor fouten of gebreken die na afloop van de in lid 1 van dit artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige herstelplicht omvat.
9. Een beroep op garantie is uitgesloten indien de fouten of gebreken zijn veroorzaakt door een handelen of nalaten door of namens Opdrachtgever.

Artikel 19 Privacy en Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Beide partijen zullen nimmer de informatie zonder de toestemming van de ander openbaar maken, aan derden ter inzage of in gebruik geven, of ter behoeve van derden gebruiken.
3. Indien Uitvoerder gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Uitvoerder zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Uitvoerder niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade welke hierdoor is ontstaan.

Artikel 20 Intellectuele Eigendomsrechten
1. Uitvoerder behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. Uitvoerder heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
3. Alle door Uitvoerder verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Uitvoerder worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
4. Tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen omvat de overeenkomst niet het overdragen van bronbestanden door Uitvoerder. Indien schriftelijk overeengekomen en tegen de daartoe overeengekomen betaling zal Uitvoerder de bronbestanden aan Opdrachtgever overdragen, in de hoedanigheid als dat het voor Opdrachtgever is geprogrammeerd.

Artikel 21 Monsters en modellen
1. Is aan de Opdrachtgever een monster of ontwerp verstrekt of getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
2. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het verstrekte of getoonde zoals bepaald in lid 1 van dit artikel.

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Uitvoerder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten, alvorens zij een beroep op de rechter doen.
3. Eventuele geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost Brabant.

Wappstars B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nr. 56920938. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant op 07/06/2013 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Uitvoerder. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.