Privacy verklaring

Great web design without functionality is like a sports car with no engine.

Paul Cookson

Wappstars B.V., gevestigd aan de Provincialeweg 12, 5503 HG in Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacy verklaring geven we uitleg over welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel en hoe wij uw gegevens beveiligen.

Contactgegevens:

Wappstars B.V.

Provincialeweg 12

5503 HG Veldhoven

+31 (0)40-7114761

info@wappstars.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wappstars B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Overige gegevens die wij verwerken:

 • IP-adres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

BSN nummer: we kunnen uw BSN nummer opvragen wanneer dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren.

IBAN nummer:  wanneer u een abonnement bij ons afsluit worden de maandelijkse kosten automatisch geïncasseerd, hiervoor vragen wij uw IBAN nummer.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij onbedoeld zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wappstars.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Wappstars  B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:

 • Om de overeengekomen diensten uit te kunnen voeren.
 • Om de facturatie af te kunnen handelen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Wappstars B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Wappstars B.V. verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wappstars B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelstellingen te realiseren die hierboven vermeld worden. U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kan door uw verzoek per e-mail naar info@wappstars.nl of per post naar Wappstars B.V. te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wappstars B.V. deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De partijen met wie we uw gegevens delen, hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te kunnen uitvoeren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wappstars B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voordat we uw gegevens delen, vragen wij u altijd toestemming hiertoe.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wappstars B.V. gebruikt functionele, en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wappstars B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Let op: het is mogelijk dat bepaalde content niet meer weergegeven wordt. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  Wanneer u dit doet gaan alle voorkeursinstellingen verloren. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Geautomatiseerde besluitvorming

Wappstars B.V. neemt in geen geval op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en kunt u bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wappstars B.V.  Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens via e-mail naar ons sturen. Ook kunt u via e-mail een verzoek tot intrekking van uw toestemming, bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens of verzoek tot gegevensoverdracht sturen naar info@wappstars.nl. Indien dit niet mogelijk is, kunt u een brief naar ons postadres sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek. Wappstars B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wappstars B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw gegevens zijn beschermd door moderne online veiligheidssystemen. Het versturen van uw gegevens gebeurt gecodeerd via een beveiligde SSL-verbinding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons via: +31 (0)40  7114761, per e-mail via: info@wappstars.nl of per post.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wappstars B.V. kan deze privacy verklaring wijzigen. Raadpleeg  daarom regelmatig de website, daar is altijd de meest recente versie te vinden.

Privacy verklaring augustus 2023